EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Uitstroomprofielen

In Nederland kent men in het voortgezet speciaal onderwijs drie uitstroomprofielen:

  • vervolgonderwijs
  • arbeid
  • (arbeidsmatige) dagbesteding

Op vso de Optimist wordt de nadruk gelegd op het onderwijsaanbod voor vervolgonderwijs en arbeid.

Vervolgonderwijs
Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden geacht in staat te zijn een diploma voortgezet onderwijs te behalen (vwo, havo, vmbo) of een diploma op het niveau mbo-1. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het reguliere onderwijs, zowel in de onderbouw (kerndoelen) als in de bovenbouw (examenprogramma`s). Daarnaast is het gericht op een succesvcolle doorstroom, zo mogelijk naar vervolgonderwijs (mbo, hbo of wo) of, in enkele gevallen, op terugstroom van de leerling naar het regulier voortgezet onderwijs.

Arbeidsmarkt
Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij toeleidbaar zijn naar loonvormende arbeid, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma vo of mbo-1 te behalen. Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we:

  • arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/certificaten
  • arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten
  • (beschermde) arbeid in sociale werkvoorziening

(Arbeidsmatige) dagbesteding
Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden vanuit het vso toegeleid naar een voorziening voor dagbesteding. Er wordt een onderscheid gemaakt naar:

  • arbeidsmatige dagbesteding
  • taak- of activiteitsgerichte dagbesteding
  • belevingsgerichte dagbesteding