EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) van vso De Optimist is een orgaan dat de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers vertegenwoordigt. De MR heeft advies dan wel instemmingsrecht aangaande schoolzaken, zoals de begroting, het jaarplan en be­leidszaken die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de school.

De medezeggenschapsraad (MR) van vso Lelystad, Dronten en Emmeloord is een orgaan, dat de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers vertegenwoordigt van de scholen die hiertoe behoren: de Anger, De Rede, De Optimist en het Aurum College. De MR bestaat altijd uit een gelijk aantal afgevaardigden van medewerkers en ouders. Voor vso De Optimist zijn dit twee personeelsleden en twee ouders. In totaal zijn er 16 leden. De MR overlegt met de directie over schoolzaken, zoals begroting, jaarplan en beleidszaken die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de scholengroep. Op diverse onderdelen van het beleid heeft de MR informatie-, advies- of instemmingsrecht. De MR van vso De Optimist komt 6 keer per jaar bijeen om de zaken die binnen de school speelt te bespreken. Daarnaast zit een afvaardiging van deze MR in de overkoepelende MR als er zaken besproken worden die alle scholen aangaan.

Inbreng van ouders (de achterban) kan richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen en daardoor heeft u invloed op de kwaliteit van de school. Ook u kunt onderwerpen bespreekbaar maken in de MR. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. U bent als ouder(s) van harte welkom om met ons mee te praten en te denken.

De oudergeleding

Vacature

 


De personeelsgeleding

Sandra Kraaijenhof 

s.kraaijenhof@eduvier.nl

 

 

De MR komt bijna maandelijks bij elkaar. Inbreng van ouders kan richting geven aan de koers die de leden van de MR bewandelen en maakt dat u invloed heeft op de kwaliteit van de school. Ook u kunt onderwerpen bespreekbaar maken in de MR. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar en u bent als ouders dan ook van harte welkom om mee te praten en te denken.

De vergaderdata

8 oktober          deel MR                Emmeloord                        
9 november gezamenlijk Lelystad
17 dec  deel MR  Emmeloord
11 jan gezamenlijk Lelystad
17 mrt deel MR  Emmeloord
23 mei gezamenlijk  Lelystad
23 juni             deel MR Emmeloord
?? juli  gezamenlijk Lelystad

Wanneer u contact wilt opnemen met, of aangendapunten wilt aandragen bij de MR kunt contact opnemen met MRvsoOPTIMIST@eduvier.nl Voor het aanmelden van agendapunten geldt: uiterlijk 2 weken voor de vergaderdatum.