EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Zorg

Leerlingenzorg
De leerlingenzorg binnen VSO De Optimist wordt onderverdeeld in het algemene, specifieke en specialistische zorgaanbod. Het algemene zorgaanbod is onze basis. Dit houdt in een goed (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch onderwijsaanbod binnen een autismevriendelijk pedagogisch klimaat / leeromgeving en het streven naar een optimale interne leerlingenzorg.

Handelingsgericht werken

De kern van het handelen van alle teamleden is Handelings Gericht Werken. Dit betekent dat een medewerker zowel didactisch als pedagogisch rekening houdt met de specifieke problemen op het gebied van sociale interactie (met name wederkerigheid), (non) verbale communicatie en verbeelding. We accepteren en respecteren onvoorwaardelijk de ondersteuningsvraag van de leerling. Dit betekent echter niet dat elk gedrag geaccepteerd wordt. Belangrijk in het handelen is preventief sturen (voorkomen van negatieve ervaringen) en kijken naar wat een leerling wél kan, daarmee werken en sterke kanten benadrukken. De acceptatie van en leren omgaan met de problematiek door de leerling zelf heeft een speciale plek in het onderwijsprogramma. We houden rekening met het gegeven dat onze leerlingen meer tijd nodig hebben om informatie te verwerken en te vinden en dat het werken onder tijdsdruk moeilijk is.

Mentoren
Elke leerling heeft een vaste mentor, die ook het aanspreekpunt is voor ouders. (vak)leerkrachten en mentoren zijn niet alleen onderwijskundig geschoold, maar ook gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Samen met intern begeleiders en gedragswetenschappers op de school stimuleren ze de leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Gedragswetenschapper
De gedragswetenschapper verricht psychodiagnostisch en/of orthopedagogisch onderzoek bij leerlingen. Daarnaast adviseert zij de school over de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. De gedragswetenschapper is medeverantwoordelijk voor de invulling van het ontwikkelingsperspectiefplan.

Intern begeleider
De intern begeleider (IB-er) ondersteunt mentoren en de leerkrachten bij hun didactische en professionele ontwikkeling. Hij of zij geeft bijvoorbeeld advies over de inzet van een speciale aanpak, methodiek, methodes of materialen in de klas. De IB-er analyseert toetsresultaten, helpt de leerkracht bij het opstellen van groepsplannen en draagt bij aan het opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen.

Commissie voor de Begeleiding                                                                            
De Commissie voor de Begeleiding (CvB) zorgt ervoor dat elke leerling het juiste onderwijs en de juiste extra ondersteuning krijgt. De commissie bestaat uit de directeur, de afdelingsleider, de gedragswetenschapper(s), de IB-er(s) en een arts.
Alle relevante informatie uit het verleden en heden van de leerling wordt ingebracht, evenals de verwachtingen voor de toekomst. Elk lid bekijkt het leerlingendossier vanuit de eigen discipline. Zo kan de CvB een uitspraak doen over de rol die de leerling zelf, de ouders, de leerkracht(en) en de schoolomgeving spelen.
De CvB bepaalt de onderwijs relevante begin­situatie van de leerling. Daarnaast zijn taken van de CvB onder meer het opstellen van het ontwikkelingsperspectief (OPP) en het eva­lueren van de uitvoering van dit plan. Voor het bespreken van een leerling in de CvB is toestemming van de ouders nodig. Als ouders hun kind aanmelden op de school, vraagt de school hiervoor toestemming. De Commissie voor de Begeleiding komt vijf à zes keer per jaar bij elkaar.
Taken van de CvB zijn onder meer het vaststellen van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het evalueren van de uitvoering van dit plan. Als de CvB het OPP of een andere hulpvraag van uw zoon of dochter bespreekt wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Specilaistische zorg

Daarnaast maken wij gebruik van specialistische zorg. Met de specialistische zorg door externen wordt bedoeld de zorg die niet valt onder de verantwoordelijkheid van de school, maar wel moet worden aangeboden om de leerling een kans op een optimale ontwikkeling te bieden. Het is belangrijk dat er goede afstemming is tussen de school en de instelling om de leerling een optimale ontwikkeling te garanderen. Hieronder zullen enkele partners  nader worden beschreven.


VSO De Optimist werkt niet alleen samen met de onderwijsinstellingen in het samenwerkingsverband in de regio, maar ook met verschillende jeugdzorginstellingen.

 Samenwerkingspartners zijn onder meer:
·        GGZ
·        Samen Veilig Thuis
·        Fornhese
·        Vitree
·        William Schrikkergroep
·        MEE
·        Intermetzo
·        De Werkcorporatie

Wanneer een leerling jeugdhulp krijgt, houdt de school contact met de jeugdhulpverlener om het onderwijs en de hulp op elkaar af te stemmen. Daarnaast werken wij veelal samen met de sociale wijkteams van de diverse gemeenten. Wanneer er problemen zijn die thuis- en/ of schoolgeralteerd zijn kan er altijd contact worden opgenomen met de gedragswetenschapper/ afdelingsleider van VSO De Optimist.